học chứng chỉ kế toán tại thanh hoá

Mẫu 01/PLI báo cáo sử dụng lao động theo Nghị định 145

Mẫu 01/PLI báo cáo sử dụng lao động theo Nghị định 145

Mẫu 01/PLI báo cáo sử dụng lao động theo Nghị định 145, Báo cáo tình hình sử dụng lao động Mẫu 01/PLI Nghị định 145/2020/NĐ-CP – Báo cáo sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và cuối năm:

 

————————————————————————————

Mẫu số 01/PLI

 

TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …/…. ……, ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Kính gửi (1): …………………………………………………

  1. Thông tin chung về doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức: Tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, mã số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; lĩnh vực hoạt động, ngành, nghề kinh doanh chính.

2. Thông tin tình hình sử dụng lao động của đơn vị:

STT Họ tên Mã số BHXH Ngày
tháng
năm
sinh
Giới
tính
Số
CCCD/ CMND/ Hộ chiếu
Cấp bậc,
chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc
Vị trí việc làm (2) Tiền lương Ngành/nghề nặng nhọc, độc hại Loại và hiệu lực hợp đồng lao động Thời điểm đơn vị bắt đầu đóng BHXH Thời điểm đơn vị kết thúc đóng BHXH Ghi
Nhà quản lý Chuyên môn kỹ thuật bậc cao Chuyên môn kỹ thuật bậc trung Khác Hệ số/ Mức lương Phụ cấp Ngày bắt đầu HĐLĐ không xác định thời hạn Hiệu lực HĐLĐ xác định thời hạn Hiệu lực HĐLĐ khác (dưới 1 tháng, thử việc)
Chức vụ Thâm niên VK (%) Thâm niên nghề (%) Phụ cấp lương Các khoản bổ sung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
                                                   
  Tổng                                                

 

  ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Chữ ký, dấu)

 


Báo cáo sử dụng lao động Mẫu 01/PLI phải làm khi nào?

Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

(Theo Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP)

Như vậy:
– DN sẽ phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và hằng năm.

– Nơi nộp: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông và thông báo đến Cơ quan bảo hiểm xã hội.

– Mẫu hồ sơ: Mẫu 01/PLI theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

– Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động:

+) Báo cáo sử dụng lao động 6 tháng đầu năm: Chậm nhất ngày 05/6.

+) Báo cáo sử dụng lao động hằng năm: Chậm nhất ngày 05/12.
(Nếu chậm nộp sẽ bị phạt đó nhé)

=> Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động, mức phạt chậm nộp và lập sổ quản lý lao động …

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng lao động Mẫu 01/PLI:

Ghi chú (1) kính gửi:

– Ghi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Ghi chú (2) Vị trí việc làm phân loại theo:

– Cột (8) Nhà quản lý: Nhóm này bao gồm những nhà lãnh đạo, quản lý làm việc trong các ngành, các cấp và trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có giữ các chức vụ, có quyền quản lý, chỉ huy, điều hành từ trung ương tới cấp xã;

– Cột (9) Chuyên môn kỹ thuật bậc cao: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm ở trình độ cao (đại học trở lên) trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, giáo dục, kinh doanh và quản lý, công nghệ thông tin và truyền thông, luật pháp, văn hóa, xã hội;

– Cột (10) Chuyên môn kỹ thuật bậc trung: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm ở trình độ bậc trung (cao đẳng, trung cấp) về các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, kinh doanh và quản lý, luật pháp, văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông, giáo viên, giáo dục, công nghệ thông tin.

Mời các bạn tham khảo một số khóa học tại Kế toán AST:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.