học chứng chỉ kế toán tại thanh hoá

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

MẪU BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN

Khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để xuất bán hàng hóa, dịch vụ mà bị sai nếu chưa kê khai thì phải lập biên bản thu hồi hóa đơn theo Thông tư 39/2014.Dưới đây là mẫu biên bản thu hồi hóa đơn cơ bản mới nhất năm 2021 theo thông tư số 39 của Bộ Tài chính.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP
Số: …/BBTHHĐ

Căn cứ theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày… tháng… năm 20.., đại diện hai bên gồm có:

BÊN A: Công ty
Địa chỉ: ………………………..
Điện thoại: …………………….        MST: …………………….
Do Ông (Bà): ………………………. Chức vụ: …………………

BÊN B: Công ty …………………….
Địa chỉ: ………………………..
Điện thoại: …………………….        MST: …………………….
Do Ông (Bà): ………………………. Chức vụ: …………………

Hai bên, thống nhất lập biên bản thu hồi hóa đơn có mẫu số: ……đã lập, có ký hiệu: …… số ……. ngày ………. để xóa bỏ theo quy định và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn …….., ký hiệu: ………. số ………..ngày …………..

Lý do thu hồi: ……………………………………………………….

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, Ghi rõ họ tên)                                                         (Ký, Ghi rõ họ tên)

Những chú ý khi lập biên bản thu hồi hóa đơn:

– Ngày trên biên bản thu hồi hóa đơn và ngày trên hóa đơn mới phải cùng ngày
– Trên biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện rõ: Lý do thu hồi, thu hồi hóa đơn số… ngày tháng … ký hiệu … và xuất hóa đơn mới số … ngày tháng … ký hiệu ….
– Sau khi lập xong biên bản thu hồi hóa đơn 2 bên phải ký, ghi rõ họ tên (Thường là người đại diện pháp luật) và đóng dấu vào biên bản thu hồi hóa đơn xác nhận -> Xuất lại hóa đơn mới.

Lưu ý:

  • Trường hợp khi phát hiện ra hóa đơn GTGT viết sai các thông tin về ngày, tháng, năm, mã số thuế, sai tên hàng hóa, thuế suất, tiền thuế, thành tiền… gộp chung gọi là hóa đơn viết sai và đã kê khai, bên bán và bên mua phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT sai sót và lập hóa đơn điều chỉnh.
  • Mẫu biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy

TẢI VỀ TẠI ĐÂY: MẪU BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN

Xem thêm: Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.