học chứng chỉ kế toán tại thanh hoá

PHÂN BIỆT CCDC VÀ TSCĐ CÁCH HẠCH TOÁN

Đào tạo kế toán tổng hợp uy tín Thanh Hóa, Đào tạo kế toán thực hành tốt ở Thanh Hóa, Đào tạo kế toán thực hành tốt nhất tại Thanh Hóa, Đào tạo kế toán tổng hợp tốt nhất tại Thanh Hóa, Đào tạo kế toán tổng hợp uy tín tại Thanh Hóa, Đào tạo kế toán thực tế tốt nhất tại Thanh Hóa, Đào tạo kế toán thực tế tốt nhất Thanh Hóa, Đào tạo kế toán thực tế tốt nhất tại Thanh Hóa

  1. Phân biệt
  • Công cụ dụng cụ là những tài sản có giá trị trên một đơn vị tính có giá trị < 30 triệu và thời gian phân bổ không quá 3 năm.
  • Tài sản cố định là những tài sản có giá trị trên một đơn vị tính, có giá trị >= 30 triệu và thời gian phân bổ trên 1 năm và theo khung phân bổ của Bộ Tài chính
  • khung phân bổ xem tại đây!
  1. Hạch toán
  Nợ Diễn giải
  211,242 331,111 – Mua công cụ dụng cụ
  111,131 711 – Thanh lý Công cụ dụng cụ
  111,131 3331 – Thuế GTGT phải nộp
  811 242 – Giảm công cụ dụng cụ
   Thanh lý TSCĐ
  131,111 711 + Bán thanh lý
  131,111 3331 + Thuế GTGT phải nộp
  214 211 + Ghi giảm khấu hao
  811 211 + Giảm giá trị còn lại

  Lưu ý:

  • Kế toán ngoài việc hạch toán và sổ sách còn phải ghi vào bảng phân bổ công cụ dụng cụ
  • Có hai cách hạch toán:
  • Theo từng tháng
  • Theo năm (cộng trích năm nay)
  • Nếu ngày ghi tăng > ngày 15 à ngày tính khấu hao vào ngày 01 tháng sau

  Nếu ngày ghi tăng < ngày 15 à ngày tính khấu hao vào ngày 01 tháng sau

  VD: CCDC mua ngày 07/05 ngày khấu hao từ 01/05 , mua ngày 28/05 ngày khấu hao từ 01/06

  • Nguyên giá: giá trên hóa đơn (không được quá 30 triệu/ 1 đvt)
  • Số kỳ phân bổ: kê khai sao cho hợp lý
  • Mức trích khấu hao = Nguyên giá / số kì phân bổ
  • Giảm khấu hao = Số lũy kế đến cuối năm trước + khấu hao đến tháng đó trước khi bán
  • Giảm giá trị còn lại = Nguyên giá – Giảm khấu hao.

  VD:TSCĐ Nguyên giá: 593,689,091. Bán đi vào tháng 4/2018. Mỗi tháng khấu hao 6,184,261.

  – Giảm khấu hao = 593,689,091- 6,184,261 = 575,136,308

  – Giảm giá trị còn lại = 593,689,091-593,689,091 =18,552,783

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *