học chứng chỉ kế toán tại thanh hoá

Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng theo thông tư 133

Tài khoản 131 - phải thu của khách hàng

Cách hạch toán Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng theo thông tư 133, cách hạch toán tài khoản Phải thu khách hàng, kết cấu và nội dung Tài khoản 131 – Phải thu khách hàng, nguyên tắc kế toán Phải thu khách hàng.

  1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng theo thông tư 133

a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hóa, BĐSĐT, TSCĐ, các khoản đầu tư tài chính, cung cấp dịch vụ. Tài khoản này còn dùng để phản ánh các khoản phải thu của người nhận thầu XDCB với người giao thầu về khối lượng công tác XDCB đã hoàn thành. Không phản ánh vào tài khoản này các nghiệp vụ thu tiền ngay.

b) Khoản phải thu của khách hàng cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng, từng nội dung phải thu, theo dõi chi tiết kỳ hạn thu hồi (trên 12 tháng hay không quá 12 tháng kể từ thời điểm lập báo cáo) và ghi chép theo từng lần thanh toán. Đối tượng phải thu là các khách hàng có quan hệ kinh tế với doanh nghiệp về mua sản phẩm, hàng hóa, nhận cung cấp dịch vụ, kể cả TSCĐ, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài chính.

c) Bên giao ủy thác xuất khẩu ghi nhận trong tài khoản này đối với các khoản phải thu từ bên nhận ủy thác xuất khẩu về tiền bán hàng xuất khẩu như các giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ thông thường.

d) Trong hạch toán chi tiết tài khoản này, kế toán phải tiến hành phân loại các khoản nợ, loại nợ có thể trả đúng hạn, khoản nợ khó đòi hoặc có khả năng không thu hồi được, để có căn cứ xác định số trích lập dự phòng phải thu khó đòi hoặc có biện pháp xử lý đối với khoản nợ phải thu không đòi được. Khoản thiệt hại về nợ phải thu khó đòi sau khi trừ dự phòng đã trích lập được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. Khoản nợ khó đòi đã xử lý khi đòi được, hạch toán vào thu nhập khác.

đ) Trong quan hệ bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp với khách hàng, nếu sản phẩm, hàng hóa, TSCĐ, BĐSĐT đã giao, dịch vụ đã cung cấp không đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế thì người mua có thể yêu cầu doanh nghiệp giảm giá hàng bán hoặc trả lại số hàng đã giao.

2.   Kết cấu và nội dung Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng theo thông tư 133

Bên Nợ:

– Số tiền phải thu của khách hàng phát sinh trong kỳ khi bán sản phẩm, hàng hóa, BĐSĐT, TSCĐ, dịch vụ, các khoản đầu tư tài chính;
– Số tiền thừa trả lại cho khách hàng;
– Đánh giá lại các khoản phải thu của khách hàng là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập BCTC (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán).

Bên Có:

– Số tiền khách hàng đã trả nợ;
– Số tiền đã nhận ứng trước, trả trước của khách hàng;
– Khoản giảm giá hàng bán trừ vào nợ phải thu của khách hàng;
– Doanh thu của số hàng đã bán bị người mua trả lại (có thuế GTGT hoặc không có thuế GTGT);
– Số tiền chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại cho người mua;
– Đánh giá lại các khoản phải thu của khách hàng là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập BCTC (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá ghi sổ kế toán).

Số dư bên Nợ:

Số tiền còn phải thu của khách hàng.

Tài khoản này có thể có số dư bên Có:

Số dư bên Có phản ánh số tiền nhận trước hoặc số đã thu nhiều hơn số phải thu của khách hàng chi tiết theo từng đối tượng cụ thể. Khi lập Báo cáo tình hình tài chính, phải lấy số dư chi tiết theo từng đối tượng phải thu của tài khoản này để ghi cả hai chỉ tiêu bên “Tài sản” và bên “Nguồn vốn”.

Sơ đồ TK 131
Sơ đồ tài khoản 131

 

  1. Cách hạch toán Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng theo thông tư 133

3.1. Khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ chưa thu được ngay bằng tiền (kể các khoản phải thu về tiền bán hàng xuất khẩu của bên giao ủy thác), kế toán ghi nhận doanh thu, ghi:

a) Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo giá bán chưa có thuế, các khoản thuế gián thu phải nộp được tách riêng ngay khi ghi nhận doanh thu (kể cả thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp), ghi:
Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng (tổng giá thanh toán)
Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế)
Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

b) Trường hợp không tách ngay được các khoản thuế phải nộp, kế toán ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế phải nộp. Định kỳ kế toán xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và ghi giảm doanh thu, ghi:
Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Ví dụ: Công ty Kế toán AST bán cho Công ty TNHH Lê Hoàng 2 bộ điều hòa với tổng tiền hàng là 22.000.000 đồng, thuế suất 10%, tiền thuế GTGT 2.200.000 đồng, tổng tiền 24.200.000 đồng.

->> Kế toán tiến hành hạch toán như sau:

Nợ TK 131 – 24.200.000 đồng

Có TK 511 – 22.000.000 đồng

Có TK 3331(thuế GTGT phải nộp)  – 2.200.000 đồng

3.2. Kế toán hàng bán bị khách hàng trả lại:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá bán chưa có thuế)
Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại)
Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

 Ví dụ:  Ngày 02/01/2019 Công ty Kế toán AST bán cho Công ty TNHH Lê Hoàng 2 bộ điều hòa với tổng tiền hàng là 22.000.000 đồng, thuế suất 10%, tiền thuế GTGT 2.200.000 đồng, tổng tiền 24.200.000 đồng. Ngày 06/01/2019 Công ty TNHH Lê Hoàng trả lại 2 bộ điều hòa do không đúng chủng loại trên hợp đồng.

->> Kế toán tiến hành hạch toán như sau:

Nợ TK 511 – 22.000.000 đồng (ghi giảm doanh thu)

Nợ TK 3331(thuế GTGT phải nộp)  – 2.200.000 đồng (ghi giảm thuế phải nộp)

Có TK 131 – 24.200.000 đồng (khấu trừ công nợ cho khách hàng)

3.3. Kế toán chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán

a) Trường hợp số tiền chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán đã ghi ngay trên hóa đơn bán hàng, kế toán phản ánh doanh thu theo giá đã trừ chiết khấu, giảm giá (ghi nhận theo doanh thu thuần) và không phản ánh riêng số chiết khấu, giảm giá;

b) Trường hợp trên hóa đơn bán hàng chưa thể hiện số tiền chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán do khách hàng chưa đủ điều kiện để được hưởng hoặc chưa xác định được số phải chiết khấu, giảm giá thì doanh thu ghi nhận theo giá chưa trừ chiết khấu (doanh thu gộp). Sau thời điểm ghi nhận doanh thu, nếu khách hàng đủ điều kiện được hưởng chiết khấu, giảm giá thì kế toán phải ghi nhận riêng khoản chiết khấu giảm giá để định kỳ điều chỉnh giảm doanh thu gộp, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (số thuế của hàng giảm giá, chiết khấu thương mại)
Có TK 131 – Phải thu của khách hàng (tổng số tiền giảm giá).

3.4. Số chiết khấu thanh toán phải trả cho người mua do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn quy định, trừ vào khoản nợ phải thu của khách hàng, ghi:

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Số tiền chiết khấu thanh toán)
Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

Ví dụ:  Công ty Kế toán AST bán cho Công ty TNHH Lê Hoàng 10 bộ điều hòa với tổng tiền hàng là 220.000.000 đồng, thuế suất 10%, tiền thuế GTGT 22.000.000 đồng, tổng tiền 242.000.000 đồng. Công ty TNHH Lê Hoàng được Kế toán AST chiết khấu thanh toán 1% giá trị hợp đồng là 2.420.000 đồng bằng tiền mặt do thanh toán trong vòng 10 ngày khi phát sinh hợp đồng.

->> Kế toán tiến hành hạch toán như sau:

Nợ TK 635 – 2.420.000 đồng

Có TK 131 – 2.420.000 đồng

3.5. Nhận được tiền do khách hàng trả (kể cả tiền lãi của số nợ – nếu có), nhận tiền ứng trước của khách hàng theo hợp đồng bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, ghi:

Nợ các TK 111TK 112,….
Có TK 131 – Phải thu của khách hàng
Có TK 515- Doanh thu tài chính (phần tiền lãi).

Ví dụ: Công ty TNHH Lê Hoàng đặt mua của Kế toán AST 10 bộ điều hòa với tổng giá trị 200 triệu đồng, Công ty TNHH Lê Hoàng chuyển tiền đặt trước là 20 triệu cho lô hàng này.

->> Kế toán tiến hành hạch toán như sau:

Nợ TK 112 – 20 triệu

Có TK 131 – 20 Triệu

3.6. Phương pháp kế toán các khoản phải thu của nhà thầu đối với khách hàng liên quan đến hợp đồng xây dựng:

a) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, kế toán phải lập hóa đơn trên cơ sở phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận, căn cứ vào hóa đơn, ghi
Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (33311).

Ví dụ: Công ty A nhận thầu xây nhà cho công ty B. Sau khi hoàn thành công việc 2 bên tiến hành nghiệm thu, công ty A xuất cho công ty B hóa đơn có giá trị là 2 tỷ, tiền thuế 10% tương ứng 200 triệu đồng, tổng tiền thanh toán 2 tỷ 200 triệu đồng.

->> Kế toán tiến hành hạch toán như sau:

Nợ TK 131 – 2 tỷ 200 triệu đồng

Có TK 511 – 2 tỷ.
Có TK 3331 – 200 triệu đồng

b) Khoản tiền thưởng thu được từ khách hàng trả phụ thêm cho nhà thầu khi thực hiện hợp đồng đạt hoặc vượt một số chỉ tiêu cụ thể đã được ghi trong hợp đồng, ghi:
Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

Ví dụ: Công ty A nhận thầu xây nhà cho công ty B giá trị hợp đông 2 tỷ. Sau khi hoàn thành công việc 2 bên tiến hành nghiệm thu, bên B thường cho bên A 20 triệu vì hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến.

->> Kế toán tiến hành hạch toán như sau:

Nợ TK 131 – 20 triệu đồng

Có TK 511 – 20 triệu đồng
Có TK 3331 – 2 triệu đồng

c) Khoản bồi thường thu được từ khách hàng hay các bên khác để bù đắp cho các chi phí không bao gồm trong giá trị hợp đồng (như sự chậm trễ, sai sót của khách hàng và các tranh chấp về các thay đổi trong việc thực hiện hợp đồng), ghi:
Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

d) Khi nhận được tiền thanh toán khối lượng công trình hoàn thành hoặc khoản ứng trước từ khách hàng, ghi:
Nợ các TK 111, 112,…
Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

Ví dụ: Công ty A nhận thầu xây nhà cho công ty B giá trị hợp đông 2 tỷ. Công ty B chuyển tiền ứng trước cho công ty A 500 triệu đồng.

->> Kế toán tiến hành hạch toán như sau:

Nợ TK 112 – 500 triệu

Có TK 131 – 500 triệu

3.7. Trường hợp khách hàng không thanh toán bằng tiền mà thanh toán bằng hàng (theo phương thức hàng đổi hàng), căn cứ vào giá trị vật tư, hàng hoá nhận trao đổi (tính theo giá trị hợp lý ghi trong Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán hàng của khách hàng) trừ vào số nợ phải thu của khách hàng, ghi:

Nợ TK 152- nguyên vật liệu
Nợ TK 153- Công cụ dụng cụ
Nợ TK 156- hàng hóa
Nợ TK 611- Mua hàng (hàng tồn kho kế toán theo phương pháp KKĐK)
Nợ TK 133 thuế GTGT được khấu trừ(nếu có)
Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

Ví dụ: Kế toán AST bán cho công ty TNHH Lê Hoàng 1 bộ điều hòa giá trị 10 triệu đồng, thuế GTGT 10% tương ứng 1 triệu đồng, tổng đơn hàng 11 triệu đồng. Công ty TNHH Lê Hoàng không trả bằng tiền mà trả bằng 1 bộ máy tính cây trị giá tương ứng là 10 triệu đồng.

->> Kế toán tiến hành hạch toán như sau:

Khi bán hàng cho khách hàng Khi khách hàng thanh toán bằng hàng hóa
Nợ TK 131 – 11 triệu đồng

Có TK 511 – 11 triệu đồng

Có TK 3331  – 1 triệu đồng

Nợ TK 153 – 10 triệu đồng

Nợ TK 1331- 1 triệu đồng

Có TK 131 – 11 Triệu đồng

 

3.8. Trường hợp phát sinh khoản nợ phải thu khó đòi thực sự không thể thu nợ được phải xử lý xoá sổ, căn cứ vào biên bản xử lý xóa nợ, ghi:

Nợ TK 229- Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (số đã lập dự phòng)
Nợ TK 642-Chi phí quản lí kinh doanh (số chưa lập dự phòng)
Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

Trung tâm đào tạo kế toán tốt nhất Thanh Hóa
Trung tâm đào tạo kế toán tốt nhất Thanh Hóa


3.9. Kế toán khoản phải thu về phí ủy thác tại bên nhận ủy thác xuất nhập khẩu:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113)
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)

3.10. Khi phát sinh doanh thu, thu nhập khác bằng ngoại tệ chưa thu được tiền của khách hàng, căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh, ghi:

Nợ TK 131 – (tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh)
Có TK 511, 711 (tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh)

3.11 Khi nhận tiền trước của người mua bằng ngoại tệđể cung cấp dịch vụ vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ:

– Kế toán phản ánh số tiền nhận trước của người mua theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận ứng trước, ghi:
Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122)
Có TK 131- Phải thu của khách hàng.

– Khi chuyển giao vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ cho người mua thì phần nợ phải thu, doanh thu, thu nhập tương ứng với số tiền nhận ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận ứng trước và phần nợ phải thu, doanh thu, thu nhập tương ứng với số tiền còn lại được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh doanh thu, thu nhập, ghi:
Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng.
Có TK 511, 711


3.12. Khi thu nợ phải thu của khách hàng bằng ngoại tệ:

– Trường hợp bên Có tài khoản phải thu của khách hàng áp dụng tỷ giá ghi sổ để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán, ghi:
Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm thu nợ)
Nợ TK 635- Chi phí tài chính(Nếu lỗ tỷ giá hối đoái)
Có TK 131 – Phải thu của khách hàng (tỷ giá ghi sổ kế toán)
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Nếu lãi tỷ giá hối đoái).

– Trường hợp bên Có tài khoản phải thu của khách hàng áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán:
+ Khi thu các khoản nợ phải thu của khách hàng,  ghi:
Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm thu nợ)
Có TK 131 – Phải thu của khách hàng (tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm thu nợ)

+ Ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ được thực hiện đồng thời tại thời điểm thu nợ hoặc định kỳ tùy theo đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý của DN:

+ Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá, ghi:
Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ của khoản nợ phải thu lớn hơn tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm thu nợ)
Có TK 131 – Phải thu của khách hàng
+ Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá, ghi:
Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính. (chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ của khoản nợ phải thu nhỏ hơn tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm thu nợ)


3.13. Khi lập Báo cáo tài chính,
 số dư nợ phải thu của khách hàng là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá chuyển khoản trung bình tại thời điểm cuối kỳ kế toán:

– Nếu tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán, ghi:
Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng
Có TK 413- Chênh lệch tỉ giá hối đoái(link)
– Nếu tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá ghi sổ kế toán, ghi:
Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)
Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

Xem thêm:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *