học chứng chỉ kế toán tại thanh hoá

TÀI KHOẢN 151 – HÀNG MUA ĐANG ĐI ĐƯỜNG THEO THÔNG TƯ 200

TÀI KHOẢN 151 THEO THÔNG TƯ 200

TÀI KHOẢN 151 – HÀNG MUA ĐANG ĐI ĐƯỜNG (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Nguyên tắc kế toán

  1. a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá của các loại hàng hóa, vật tư (nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hóa) mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp còn đang trên đường vận chuyển, ở bến cảng, bến bãi, kho ngoại quan hoặc đã về đến doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nhận nhập kho.

  2. b) Hàng hóa, vật tư được coi là thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng chưa nhập kho, bao gồm:

– Hàng hóa, vật tư mua ngoài đã thanh toán tiền hoặc đã chấp nhận thanh toán nhưng còn để ở kho người bán, ở bến cảng, bến bãi hoặc đang trên đường vận chuyển;

– Hàng hóa, vật tư mua ngoài đã về đến doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nghiệm, kiểm nhận nhập kho.

  1. c) Kế toán hàng mua đang đi đường được ghi nhận trên tài khoản 151 theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho”.

  2. d) Hàng ngày, khi nhận được hóa đơn mua hàng, nhưng hàng chưa về nhập kho, kế toán chưa ghi sổ mà tiến hành đối chiếu với hợp đồng kinh tế và lưu hóa đơn vào tập hồ sơ riêng: “Hàng mua đang đi đường”.

Trong tháng, nếu hàng về nhập kho, kế toán căn cứ vào phiếu nhập kho và hóa đơn mua hàng ghi sổ trực tiếp vào các tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu”, tài khoản 153 “Công cụ, dụng cụ”, tài khoản 156 “Hàng hóa”, tài khoản 158 “Hàng hoá kho bảo thuế”.

đ) Nếu cuối tháng hàng vẫn chưa về thì căn cứ hóa đơn mua hàng ghi vào tài khoản 151 “Hàng mua đang đi đường”. Kế toán phải mở chi tiết để theo dõi hàng mua đang đi đường theo từng chủng loại hàng hóa, vật tư, từng lô hàng, từng hợp đồng kinh tế.

Hạch toán Hàng mua đang đi đường theo TT 200.

Tùy vào phương pháp hạch toán hàng tồn kho của Doanh nghiệp mà kế toán hạch toán theo 2 trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN.

Kế toán hạch toán các nghiệp vụ cụ thể như sau:

TK 151 THÔNG TƯ 200
TK 151 TT200

Hạch toán Hàng mua đang đi đường vào cuối kỳ.

Kế toán hạch toán các nghiệp vụ cụ thể như sau:

– Hạch toán khi thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

Nợ TK 151: Trị giá hàng mua đang đi đường chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 141,…: Tổng trị giá phải trả.

– Hạch toán khi thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ:

Nợ TK 151: Trị giá hàng mua đang đi đường đã có thuế GTGT

Có các TK 111, 112, 141, 331,…: Trị giá hàng mua đang đi đường đã có thuế GTGT.

Hạch toán Hàng mua đang đi đường khi hàng về nhập kho.

Kế toán hạch toán:

Nợ các TK 152, 153, 156: Trị giá hàng hóa về nhập kho

Có TK 151: Trị giá hàng hóa về nhập kho.

Hạch toán Hàng mua đang đi đường khi hàng theo TT200 về giao thẳng cho khách hàng (không nhập kho).

Kế toán hạch toán:

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

Nợ TK 157: Hàng gửi đi bán

Có TK 151: Hàng mua đang đi đường.

Hạch toán Hàng mua đang đi đường khi hàng mua đang đi đường bị hao hụt, mất mát.

Kế toán hạch toán:

– Trường hợp phát hiện thiếu, chưa xác định rõ nguyên nhân, chờ xử lý, hạch toán:

Nợ TK 1381: Phải thu khác 

Có TK 151: Hàng mua đang đi đường.

– Khi có biên bản xử lý của cấp có thẩm quyền đối với tài sản thiếu, căn cứ vào quyết định xử lý, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112: Trị giá tiền cá nhân, tổ chức nộp tiền bồi thường

Nợ TK 334: Trị giá số tiền bồi thường trừ vào lương

Nợ TK 1388: Trị giá số tiền cá nhân, tổ chức bồi thường

Nợ TK 632: Trị giá hao hụt mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ số thu bồi thường theo quyết định xử lý

Có TK 1381: Phải thu khác.

Trường hợp DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ.

 Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT 200 đầu kỳ.

Kết chuyển trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đang đi đường khi căn cứ trị giá thực tế hàng hóa, vật tư đang đi đường đã kết chuyển cuối kỳ trước, hạch toán:

Nợ TK 611: Trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đang đi đường

Có TK 151: Trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đang đi đường.

 Hạch toán hàng mua đang đi đường theo TT 200 cuối kỳ.

Kế toán hạch toán:

Nợ TK 151: Trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đang đi đường

Có TK 611: Trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đang đi đường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.