học chứng chỉ kế toán tại thanh hoá

TÀI KHOẢN 228 – ĐẦU TƯ KHÁC THEO THÔNG TƯ 200

TÀI KHOẢN 228 – ĐẦU TƯ KHÁC THEO THÔNG TƯ 200

TÀI KHOẢN 228 – ĐẦU TƯ KHÁC THEO THÔNG TƯ 200 NGUYÊN LÍ TÀI KHOẢN VÀ CÁCH HẠCH TOÁN CHI TIẾT CỤ THỂ NHƯ SAU:https://www.facebook.com/KeToanThanhHoa  

Nguyên tắc kế toán

a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại đầu tư khác (ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, vốn góp vào công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết), như:

– Các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác nhưng không có quyền kiểm soát hoặc đồng kiểm soát, không có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư;

– Các khoản kim loại quý, đá quý không sử dụng như nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm hoặc mua vào – bán ra như hàng hóa; Tranh, ảnh, tài liệu, vật phẩm có giá trị không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường.

– Các khoản đầu tư khác.

Doanh nghiệp không phản ánh các hoạt động đầu tư, góp vốn liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh không thành lập pháp nhân trong tài khoản này.

b) Kế toán phải theo dõi chi tiết từng khoản đầu tư khác theo số lượng, đối tượng được đầu tư.

c) Kế toán tuân thủ các nguyên tắc chung đối với các khoản đầu tư vào đơn vị khác theo quy định tại Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư vốn vào đơn vị kháccủa Thông tư này.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 228 – Đầu tư khác theo thông tư 200

TÀI KHOẢN 228 – ĐẦU TƯ KHÁC THEO THÔNG TƯ 200
TÀI KHOẢN 228 – ĐẦU TƯ KHÁC THEO THÔNG TƯ 200

Bên Nợ:

– Giá trị các khoản đầu tư khác tăng.

Bên Có:

– Giá trị các khoản đầu tư khác giảm.

Số dư bên Nợ:

– Giá trị khoản đầu tư khác hiện có tại thời điểm báo cáo.

Tài khoản 228 – Đầu tư khác có 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 2281 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: Phản ánh các khoản đầu tư công cụ vốn nhưng doanh nghiệp không có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư.

– Tài khoản 2288 – Đầu tư khác: Phản ánh các khoản đầu tư vào tài sản phi tài chính ngoài bất động sản đầu tư và các khoản đã được phản ánh trong các tài khoản khác liên quan đến hoạt động đầu tư. Các khoản đầu tư khác có thể gồm kim loại quý, đá quý (không sử dụng như hàng tồn kho), tranh, ảnh, tài liệu, vật phẩm khác có giá trị (ngoài những khoản được phân loại là TSCĐ)… không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường nhưng được mua với mục đích nắm giữ chờ tăng giá.

Phương pháp kế toán một số giao dịch

1.Khi doanh nghiệp đầu tư mua cổ phiếu hoặc góp vốn dài hạn nhưng không có quyền kiểm soát hoặc ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư

a, Khi đầu tư bằng tiền

Nợ TK 228 – Đầu tư khác (theo giá gốc của khoản đầu tư và các chi phí trực tiếp liên quan đến khoản đầu tư như chi phí môi giới…)

Có TK 111, 112

b, Đầu tư bằng tài sản phi tiền tệ

+ Trường hợp góp vốn bằng tài sản phi tiền, kế toán căn cứ vào đánh giá lại tài sản và hàng hóa, TSCĐ:

Nợ TK 228 – Đầu tư khác

Nợ TK 214 –  Hao mòn tài sản cố định

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Có TK 152, 153, 156, 211,…

Có Tk 711 – Thu nhập khác

+ Trường hợp mua lại cổ phần vốn góp bằng tài sản phi tiền tệ

– Trao đổi bằng tài sản cố định

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Nợ TK 214 – Hao mòn tài sản cố định

Có TK 211, 213 (nguyên giá tài sản)

Ghi nhận thu nhập khác và tăng khoản đầu tư dài hạn

Nợ TK 228 – Đầu tư khác

Có TK 711 – Thu nhập khác

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

– Trường hợp trao đổi bằng sản phẩm, hàng hóa:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 155, 156,…

Đồng thời ghi tăng khoản đầu tư khác và phản ánh doanh thu bán hàng

Nợ TK 228 – Đầu tư khác

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

  1. Kế toán cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền hoặc tài sản phi tiền tệ:

+ Khi nhận được thông báo về cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau đầu tư:

Nợ TK 138 – Phải thu khác

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

+ Khi nhận được thông báo về cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn trước đầu tư:

Nợ TK 138 – Phải thu khác

Có TK 228 – Đầu tư khác

  1. Khi nhà đầu tư bán một phần khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết

Doanh nghiệp không còn nắm quyền kiểm soát hoặc không còn quyền đồng kiểm soát hoặc không còn ảnh hưởng đáng kể. Trường hợp này, kế toán ghi tăng khoản đầu tư khác và ghi giảm khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết:

Nợ các TK 111, 112, 131…

Nợ TK 228 – Đầu tư khác

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (nếu lỗ)

Có các TK 221, 222

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi).

  1. Khi thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư khác, kế toán ghi:

+ Trường hợp bán, thanh lý có lãi, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131…

Có TK 228 – Đầu tư khác (giá trị ghi sổ)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

+ Trường hợp bán, thanh lý bị lỗ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131…

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (giá bán nhỏ hơn giá trị ghi sổ)

Có TK 228 – Đầu tư khác (giá trị ghi sổ).

  1. Khi nhà đầu tư tăng thêm vốn và trở thành công ty mẹ, bên có quyền đồng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể, kế toán ghi:

Nợ các TK 221, 222

Có các TK 111, 112 (số tiền đầu tư thêm)

Có TK 228 – Đầu tư khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *