học chứng chỉ kế toán tại thanh hoá

Tài khoản 334 – Phải trả người lao động

Tài khoản 334 - Phải trả người lao động

Tài khoản 334 Phải trả người lao động theo TT 133, Nguyên tắc kế toán tài khoản 334, Kết cấu-nội dung tài khoản 334, cách hạch toán tài khoản 334 – phải trả người lao động

  1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản 334 – Phải trả người lao động

– Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.

2. Kết cấu và nội dung Tài khoản 334 – Phải trả người lao động

Bên Nợ:

– Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác đã trả, đã chi, đã ứng trước cho người lao động;

– Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công của người lao động.

Bên Có:

Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác phải trả, phải chi cho người lao động;

Số dư bên Có:

Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương và các khoản khác còn phải trả cho người lao động.

Tài khoản 334 có thể có số dư bên Nợ.

Số dư bên Nợ tài khoản 334 (nếu có) phản ánh số tiền đã trả lớn hơn số phải trả về tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản khác cho người lao động.

2. Cách hạch toán khoản phải trả người lao động Tài khoản 334:

Cách hạch toán tài khoản 334 - Phải trả người lao động
Cách hạch toán tài khoản 334 – Phải trả người lao động

a) Tính tiền lương, các khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho người lao động, ghi:

Nợ TK 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, hoặc

Nợ TK 241- xây dựng cơ bản dở dang, hoặc:

Nợ TK 631 hoặc

Nợ TK 642- chi phí quản lí kinh doanh

Có TK 334 – Phải trả người lao động.

Xem thêm: Cách hạch toán kế toán tiền lương

b) Tiền thưởng trả cho công nhân viên:

– Khi xác định số tiền thưởng phải trả cho người lao động từ quỹ khen thưởng, ghi:

Nợ TK 353- Quỹ khen thưởng phúc lợi  (3531)
Có TK 334 – Phải trả người lao động

– Khi xuất quỹ chi trả tiền thưởng, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động
Có các TK 111, 112,

c) Tính tiền bảo hiểm xã hội (ốm đau, thai sản, tai nạn,…) phải trả cho công nhân viên, ghi:

Nợ TK 338- Phải trả phải nộp khác (3383)
Có TK 334 – Phải trả người lao động

d) Tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho công nhân viên, ghi:

Nợ các TK 154, 642

Nợ TK 335- chi phí phải trả (nếu có trích trước tiền lương nghỉ phép)

Có TK 334 – Phải trả người lao động

đ) Các khoản phải khấu trừ vào lương và thu nhập của công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp như tiền tạm ứng chưa chi hết, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tiền thu bồi thường về tài sản thiếu theo quyết định xử lý…. ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động
Tk 141 tạm ứng

Có TK 338 Phải trả, phải nộp khác
TK 138- phải thu khác

e) Tính tiền thuế thu nhập cá nhân của công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp phải nộp Nhà nước, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động
TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335).

Xem thêm: Cách tính thuế TNCN

g) Khi ứng trước hoặc thực trả tiền lương, tiền công cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động
Có các TK 111, 112,…

h) Thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động
CóTK 3335- Thuế TNCN (nếu có)
Có các TK 111, 112,…

i) Trường hợp trả lương hoặc thưởng cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp bằng sản phẩm, hàng hoá, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng không bao gồm thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động
Có TK 511- doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

k) Xác định và thanh toán các khoản khác phải trả cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp như tiền ăn ca, tiền nhà, tiền điện thoại, học phí, thẻ hội viên…:

– Khi xác định được số phải trả cho công nhân viên và người lao động của doanh nghiệp, ghi:
Nợ các TK 154 (631), 642, 241 …
Có TK 334 – Phải trả người lao động

– Khi chi trả tiền lương và các khoản khác cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp, ghi:
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động
Có các TK 111, 112,…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.