học chứng chỉ kế toán tại thanh hoá

TÀI KHOẢN 337 – THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ 200

TÀI KHOẢN 337 – THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ 200

Bạn cần tìm hiểu chi tiết về tài khoản 337 – hạch toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng theo thông tư 200/2014/TT – BTC

  • Bài viết này kế toán AST sẽ giải đáp cụ thể như sau:

1.Nguyên tắc kế toán

(về tài khoản 337 THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ 200) 

a) Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch

+ Và số tiền phải thu theo doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định của hợp đồng xây dựng dở dang.

b) Tài khoản 337 “ Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng”

+ Chỉ áp dụng đối với trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch.

+ Tài khoản này không áp dụng đối với trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu

+ Được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện được khách hàng xác nhận.

c) Căn cứ để ghi vào bên Nợ TK 337 là chứng từ xác định doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành trong kỳ

+ (Không phải hoá đơn) do nhà thầu tự lập, không phải chờ khách hàng xác nhận.

+ Nhà thầu phải lựa chọn phương pháp xác định phần công việc đã hoàn thành

+ Và giao trách nhiệm cho các bộ phận liên quan xác định giá trị phần công việc đã hoàn thành

+ Và lập chứng từ phản ánh doanh thu hợp đồng xây dựng trong kỳ.

+ Căn cứ để ghi vào bên Có TK 337 là hoá đơn được lập

+ Trên cơ sở tiến độ thanh toán theo kế hoạch đã được quy định trong hợp đồng.

+ Số tiền ghi trên hoá đơn là căn cứ để ghi nhận số tiền nhà thầu phải thu của khách hàng, không là căn cứ để ghi nhận doanh thu trong kỳ kế toán.

d) Tài khoản 337 phải được theo dõi chi tiết theo từng hợp đồng xây dựng.

2.Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 337 – Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng

TÀI KHOẢN 337 – THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ 200
TÀI KHOẢN 337 – THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ 200

Bên Nợ: Phản ánh số tiền phải thu theo doanh thu đã ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành của hợp đồng xây dựng dở dang.

Bên Có: Phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch của hợp đồng xây dựng dở dang.

Số dư bên Nợ: Phản ánh số tiền chênh lệch giữa doanh thu đã ghi nhận của hợp đồng lớn hơn số tiền khách hàng phải trả

+ Theo tiến độ kế hoạch của hợp đồng xây dựng dở dang.

Số dư bên Có: Phản ánh số tiền chênh lệch giữa doanh thu đã ghi nhận của hợp đồng nhỏ hơn số tiền khách hàng phải trả

+ Theo tiến độ kế hoạch của hợp đồng xây dựng dở dang.

3.Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

a) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch

+ Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy

+ Thì kế toán căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định, ghi:

Nợ TK 337 – Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

b) Căn cứ vào hoá đơn được lập theo tiến độ kế hoạch

+ Để phản ánh số tiền phải thu theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng, ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng

Có TK 337 – Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

c) Khi nhà thầu nhận được tiền của khách hàng thanh toán, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

Đào tạo thực hành kế toán
Đào tạo kế toán tổng hợp kế toán Thuế

 

 

 

Khóa học đào tạo kế toán trưởng:https://ketoanast.com.vn/category/dao-tao-ke-toan/dao-tao-ke-toan-truong

Thông tin nội dung cần thiết của một kế toán tổng hợp, kế toán Thuếhttps://www.facebook.com/KeToanThanhHoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.