học chứng chỉ kế toán tại thanh hoá

Thời hạn nộp tờ khai thuế

Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT

Thời hạn nộp tờ khai thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT, TNCN năm 2021

Căn cứ theo Điều 44 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;
b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

Ví dụ: Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT tháng 1/2021 chậm nhất là ngày 20/2/2021.
– Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý 1/2021 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 4/2021 (tức là ngày 30/4)

Lưu ý: Doanh nghiệp mới thành lập được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý và lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

– Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý sẽ kê khai thuế TNCN theo quý.

Chi tiết xem thêm: Cách lập tờ khai thuế GTGT

Bắt đầu từ tháng 12/2020 (đối với DN kê khai theo tháng) hoặc Qúy 4/2020 (đối với DN kê khai theo Qúy) trong tháng, quý dù không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì vẫn phải nộp Tờ khai.

(Theo Công văn 5189/TCT-CS ngày 07/12/2020 của Tổng cục thuế)

Ngày 01/07/2021, theo công văn hỏa tốc số 2393/TCT-DNNCN chỉ rõ “… chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới thuộc diện phải khai thuế thu nhập cá nhân. Do đó, trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế Thu nhập cá nhân. Theo đó, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng/quý nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó.”

Thời hạn kê khai thuế
Thời hạn kê khai thuế

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;
b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;
c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Ví dụ từ Trung tâm kế toán AST: Thời hạn nộp Báo cáo tài chính và hồ sơ quyết toán thuế năm 2020 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 3/2021 (tức là ngày 31/3/2021).

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.

Lưu ý:

  • Trường hợp người nộp thuế khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.
  • Nếu ngày cuối cùng của thời hạn nộp trùng vào ngày nghỉ theo quy định (thứ bảy, chủ nhật, nghỉ lễ…) thì ngày cuối cùng của thời hạn nộp sẽ tính vào ngày làm việc ngay sau đó.
  • Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế cũng là thời hạn nộp tiền thuế (nếu doanh nghiệp kê khai ra còn số tiền phải nộp).
  • Với trường hợp các doanh nghiệp có chia tách, sáp nhập, chuyển đổi sở hữu, giải thể hay chấm dứt hoạt động… thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 45.
  • Thời hạn trên áp dụng cho các bạn nộp bản giấy trực tiếp tới cơ quan thuế (thời gian sẽ được rời sang ngày tiếp theo nếu hạn chót rơi vào ngày nghỉ lễ). Và tốt nhất rằng các bạn nộp bản giấy trực tiếp cho Thuế nên nộp trước hạn chót nhé.

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021

Tháng

Thời hạn nộp Dành cho DN

Nộp tờ khai theo Quý

Dành cho DN

Nộp tờ khai theo Tháng

1 20/1/2021 Không có tờ khai phải nộp

 

Tờ khai Thuế GTGT T12/2020

Tờ khai Thuế TNCN T12/2020

 

30/1/2021

 

 

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2020

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2020

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2020

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2020

Nộp tiền thuế môn bài năm 2021

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2020

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2020

Nộp tiền thuế môn bài năm 2021

2 20/2/2021 Không có tờ khai phải nộp Tờ khai Thuế GTGT T1/2021

Tờ khai Thuế TNCN T1/2021

3 20/3/2021 Không có tờ khai phải nộp Tờ khai Thuế GTGT T2/2021

Tờ khai Thuế TNCN T2/2021

 

 

31/3/2021

 

 

Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN năm 2020

Từ khai Quyết toán Thuế TNCN năm 2020

Báo Cáo Tài Chính năm 2020

Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN năm 2020

Tờ khai Quyết toán Thuế TNCN năm 2020

Báo Cáo Tài Chính năm 2020

4 20/4/2021 Không có tờ khai phải nộp Tờ khai Thuế GTGT T3/2021

Tờ khai Thuế TNCN T3/2021

30/4/2021

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2021

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2021

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2021

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2021

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2021

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2021

5 20/5/2021 Không có tờ khai phải nộp Tờ khai Thuế GTGT T4/2021

Tờ khai Thuế TNCN T4/2021

6 20/6/2021 Không có tờ khai phải nộp Tờ khai Thuế GTGT T5/2021

Tờ khai Thuế TNCN T5/2021

7 20/7/2021 Không có tờ khai phải nộp Tờ khai Thuế GTGT T6/2021

Tờ khai Thuế TNCN T6/2021

30/7/2021

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2021

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2021

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2021

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2021

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2021

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2021

8 20/8/2021 Không có tờ khai phải nộp Tờ khai Thuế GTGT T7/2021

Tờ khai Thuế TNCN T7/2021

9 20/9/2021 Không có tờ khai phải nộp Tờ khai Thuế GTGT T8/2021

Tờ khai Thuế TNCN T8/2021

10

 

20/10/2021 Không có tờ khai phải nộp Tờ khai Thuế GTGT T9/2021

Tờ khai Thuế TNCN T9/2021

 

30/10/2021

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2021

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2021

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2021

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2021

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2021

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2021

11 20/11/2021 Không có tờ khai phải nộp Tờ khai Thuế GTGT T10/2021

Tờ khai Thuế TNCN T10/2021

12 20/12/2021 Không có tờ khai phải nộp

Tờ khai Thuế GTGT T11/2021

Tờ khai Thuế TNCN T11/2021

Các bạn lưu ý và ghi nhớ về thời hạn nộp tờ khai thuế nhé, nếu quên mất mà chậm nộp thì sẽ bị phạt tiền chậm nộp tờ khai đấy!

Chúc các bạn thành công!
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.